ရယ္စရာ....

Friday, September 22, 2006

သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ share လုပ္တဲ့ ဟာသတစ္ပုဒ္ပါ။
ျမန္မာလိုျပန္ရင္ အနည္းငယ္ညစ္ညမ္းေနမွာစိုးလို႔ မူရင္းအတိုင္း
ခံစားရယ္ေမာႏိုင္ပါေစ။ 'DD'
------------------------- Story goes here --------------------------
The pastor entered his donkey in a race and it won.
The pastor was so pleased with the donkey that he entered in
another race and it won it also.
The local paper read:
"PASTOR'S ASS OUT FRONT."
The Bishop was so upset with this kind of publicity that he ordered
the pastor not to enter the donkey in any more races.

The next day the local paper headline read:
"BISHOP SCRATCHES THE PASTOR'S ASS."

This was too much for the Bishop, so he ordered the pastor to get
rid of the donkey.
The pastor decided to give it to a nun in a nearby convent.

The local paper, hearing of the news, posted the following headline:
"NUN HAS THE BEST ASS IN TOWN."
The Bishop fainted.

He informed the nun that she would have to get rid of the donkey so
she sold it to a farmer for $10.
The next day the headlines read:
"NUN SELLS ASS FOR $10."
This was too much for the Bishop, so he ordered the nun to buy back
the donkey and lead it to the high plains where it could run free.

The next day the headlines read:
"NUN ANNOUNCES HER ASS IS WILD AND FREE."
Alas .. the Bishop was buried the next day.
---------------------------------------------------------------------------------------
MORAL OF THE STORY???
Being concerned about public opinion can bring you much grief and misery
and even shorten your life. So, be yourself and enjoy life.
Stop worrying about everyone else's ass and you'll live longer.

0 comments: