သေဘာက်မိတဲ့ဆိုဒ္တစ္ခု

Thursday, November 09, 2006

Google, Microsoft, Yahoo ေျမပံုေတြအျပင္အျခားေျမပံုေတြအေတာ္မ်ားမ်ားပါၾကည့္လို႔ရတဲ့ဆိုဒ္ပါ။
Flash သုံးပါတယ္။ စိတ္ကူးေကာင္းတဲ့ ဖန္တီးမႈတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ Browser မွာ
flash plugin႐ွိရင္ ဘာမွအထူးအေထြ install လုပ္စရာမလိုဘဲ ကမၻာ့ေျမပံုေတြၾကည့္႐ႈလို႔ရေၾကာင္းပါခင္ဗ်ား။
လိပ္စာ http://www.flashearth.com/

'DD'

0 comments: