ေရနံ၊စြမ္းအင္ နဲ႔သတိျပဳစရာ

Thursday, November 16, 2006

ယခင္ကထက္ပိုျပီး ယခုမ်က္ေမွာက္အခ်ိန္မွာ အေဆာတလွ်င္႐ွင္းလင္းေျဖၾကားရမွာက
“သဘာဝတရားၾကီးနဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရဘို႔ ႏိုင္ငံေရးဗ်ဴဟာေတြမ႐ွိေသးတာရယ္
ေရ႐ွည္မလုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ မေပးဆပ္ခဲ့တဲ့ကိစၥေတြဟာ ဘာေၾကာင့္လဲ” ဆိုတာဘဲျဖစ္ပါတယ္။
ေဒါက္တာ ဟာမန္း႐ွီရာ

တစ္ေန႔ျပီးတစ္ေန႔ျဖတ္သန္းလာရတာနဲ႔အမွ် တစ္ကမၻာလံုးနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ရာသီဥတု
ပ်က္ရြင္းမႈဟာ အေရးေပၚအေျခအေနနဲ႔ေတြ႔ၾကံဳေနရတယ္။
အဲဒီေတာ့ “အေဆာတလွ်င္ေျဖ႐ွင္းလုပ္ေဆာင္ရမွာက ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့အက်ိဳးဆက္
ဆိုး႐ြားမႈေတြကိုသိဘို႔ နဲ႔ ကမၻာၾကီးအပူခ်ိန္ကိုေလ်ာ့နည္းလာေစရန္ တစ္ကမၻာလံုး
အတိုင္းအတာနဲ႔ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ထုတ္လႊတ္မႈကိုသိသိသာသာေလွ်ာ့ခ်ျပစ္ဘို႔”
..ျဖစ္ပါတယ္။
အယ္လ္ဂိုး

အထက္ကစာေၾကာင္းေတြက သဘာဝသယံဇာတစြမ္းအင္ကုန္ၾကမ္းေတြထုတ္ယူသံုးစြဲမႈျပီးေတာ့ ျဖစ္လာမယ့္ဆိုးက်ိဳးေတြကို အခ်ိဳ႕ပုဂၢိဳလ္မ်ားကသတိေပးထားတဲ့စကားမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ သဘာဝသယံဇာတေတြထဲမွာ ေရနံဟာအဓိကအက်ဆံုးေသာ စြမ္းအင္ကုန္ၾကမ္းသယံဇာတတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ (ဆက္စပ္ေနတဲ့ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ဟာလည္းအဓိကပါဝင္ပါတယ္။) လူေတြရဲ႕ေန႔စဥ္ ေရနံနဲ႔သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ ေတြကို စြဲလမ္းလြန္းၾက(အသံုးအစြဲၾကမ္းလြန္းၾက) တာေၾကာင့္သဘာဝသယံဇာတစြမ္းအင္ကုန္ၾကမ္းေတြဟာ ယခင့္ယခင္တံုးက အနီးအနားမွာတင္ မခက္ခဲဘဲ႐ွာေဖြတူးေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ တခ်ိန္က်ရင္႐ွာေဖြလို႔မရႏိုင္ ေလာက္ေအာင္႐ွားပါးကုန္ဆံုးသြားေတာ့မွာပါ။(အခုေတာင္ ႐ွာရအေတာ္ခက္ခဲေနပါျပီ။) အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ကုိ အဓိကထားသံုးစြဲရမွာျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းကိုဒီပံုမွာျပထားပါတယ္။
*ဒီဝဘ္ဆိုဒ္*ကေတာ့
ေရနံနဲ႔စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ သတင္းေတြစုစည္းေပးထားပါတယ္။


'DD'

0 comments: